Honorary

Membership No. Name Address Photograph
01 Er. Mahendra Bahadur Karki Dolakha – Melung H01
02 Uma Khakurel Kathmandu – Chabahil H02
L003 Er. Ramesh Manandhar Kathmandu – Balaju H03